top of page

RESULTAT FRÅN FORSKNING STIFTELSEN HAR STÖTTAT

Screenshot 2022-02-15 at 16.12_edited.jpg

DR. KARINE CHEMIN HAR UNDERSÖKT T CELLERS ROLL I RA OCH MYOSIT

Reumatoid artrit (RA) och myosit är två kroniska sjukdomar som representerar en klinisk  utmaning på grund av variationen i behandlingssvar och återfall av symptom. Det finns därför  ett stort behov av att förbättra behandling och att kunna välja rätt behandling till rätt patient. I  RA, angriper T cellerna egna celler i lederna och föranleder smärta och svullnader. I vårt  projekt, har vi analyserat vävnads markörer i RA patienter och det har visat att T celler uttrycker  ett protein som heter GPR56 som vi tror är viktigt för T cellers migration i lederna. 
På liknande sätt, i myosit, riktas T celler mot muskelvävnaden och föranleder smärta och  muskelsvaghet. Våra experiment visar att T celler i musklerna från patienter utrycker en  specifik kemokinreceptor som vi tror är involverad i deras migration till musklerna. Vi har  också analyserat biopsier från patienter 6 månader efter immunsuppressiva behandlingar och  ser att T cellerna finns kvar i musklerna. Den övergripande målsättningen med projektet är att  förstå hur T celler färdas och förblir kvar i specifikvävnader för att hitta nya terapeutiska mål.

Resultat: Recent News
bottom of page